Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Creative ICT

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Creative ICT te Enschede, Kamer van Koophandel 66331269 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Creative ICT alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 1. Offerte en aanvaarding

1.1. Creative ICT stelt een offerte op waarin Creative ICT aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Creative ICT aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

1.2. In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen van websites, online marketing diensten, huisstijlen, lay-out, teksten, ontwerpen, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen logo’s en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

1.3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Creative ICT kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Creative ICT daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

1.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Creative ICT. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.

1.5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Creative ICT werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Creative ICT verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

1.6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

1.7. Creative ICT zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

 1. Uitvoering van de Diensten

2.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Creative ICT uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creative ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan

Creative ICT worden verstrekt. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft heeft Creative ICT het recht de Diensten op te schorten en tussentijds betaling te eisen van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag.

2.3. Opdrachtgever zal Creative ICT toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Creative ICT redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.

2.4. Creative ICT garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Creative ICT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Creative ICT is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

2.5. Creative ICT is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.6. Creative ICT heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Creative ICT niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

 1. Zoekmachine-optimalisatie

3.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van Opdrachtgever’s website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.

3.2. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgever’s website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Creative ICT kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

3.3. Opdrachtgever machtigt Creative ICT hierbij om in Opdrachtgever’s naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft Creative ICT hier schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor nodig.

 1. Reclame

4.1. Indien onderhoud van reclamecampagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google AdWords-dienst), zal Creative ICT zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Opdrachtgever.

4.2. De kosten van het advertentiebudget worden door de betreffende zoekmachine(s) direct aan Opdrachtgever gefactureerd. Opdrachtgever dient deze facturen tijdig te voldoen. Creative ICT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet volledig functioneren van een reclamecampagne wanneer Opdrachtgever nalaat de facturen te voldoen.

 1. Hosting

5.1. Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk zal Creative ICT zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.

5.2. Creative ICT zal de Dienst verlenen overeenkomstig de in een SLA opgenomen serviceniveaus. Indien Leverancier een bepaald, in de SLA beschreven serviceniveau niet haalt, regelt de SLA wat daarvan de gevolgen zijn. Voorzover de SLA beschikbaarheidpercentages noemt, worden die gemeten over een kalendermaand en worden vooraf geplande en in de SLA beschreven onderhoudsuren voor het bepalen van het percentage buiten beschouwing gelaten. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de Server vanaf het Internet bereikbaar is op de aan Afnemer verstrekte URL en dat de Programmatuur daadwerkelijk draait op de Server. Onder beschikbaarheid wordt dus niet verstaan het bestaan van een werkende punt-tot-puntverbinding tussen de systemen van Afnemer en de Server. Leverancier kan immers op de systemen van Afnemer en op de tussenliggende internetinfrastructuur geen invloed uitoefenen

 1. Domeinnaam

6.1. Indien overeengekomen, zal Creative ICT de benodigde IP-adressen aan Opdrachtgever toewijzen en bemiddelen voor Opdrachtgever bij het toewijzen van domeinnamen.

6.2. Op de aanvraag door Creative ICT voor Opdrachtgever van een domeinnaam en het gebruik daarvan door Opdrachtgever zijn de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende toewijzende instanties van toepassing. Deze instanties beslissen over toewijzing. Creative ICT kan de daadwerkelijke toewijzing van een bepaalde domeinnaam op geen enkele wijze garanderen.

6.3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever. In beginsel zal Creative ICT worden geregistreerd als technisch en administratief contactpersoon voor de domeinnaam. Creative ICT heeft echter geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Creative ICT tegen iedere aanspraak van derden die verband houdt met gebruik van de domeinnaam. Deze vrijwaring geldt tevens indien de domeinnaam door Opdrachtgever is geregistreerd zonder tussenkomst van Creative ICT.

 1. Ontwikkelen van Werken

7.1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.

7.2. Creative ICT geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.

7.3. Creative ICT is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

7.4. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Creative ICT levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Creative ICT. Opdrachtgever vrijwaart Creative ICT van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

7.5. Creative ICT heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

7.6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Creative ICT zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

7.7. Opdrachtgever vrijwaart Creative ICT voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Creative ICT.

7.8. Creative ICT zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Creative ICT Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Creative ICT Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Creative ICT is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Creative ICT gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

 1. Oplevering en aanvaarding

8.1. Creative ICT zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

8.2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

8.3. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

8.4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Creative ICT zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Creative ICT doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

8.5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Creative ICT een redelijk aantal revisierondes volgen.

8.6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Creative ICT gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Creative ICT kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

8.7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Creative ICT het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

 1. Rechten van intellectueel eigendom

9.1. Creative ICT gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Creative ICT zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Creative ICT liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden.

9.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt, tenzij dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen.

9.3. De door Creative ICT ontwikkelde Werken blijven eigendom van Creative ICT. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.

9.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

9.5. Het is Creative ICT toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Creative ICT door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 1. Installatie en onderhoud van Werken

10.1. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Creative ICT voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Creative ICT.

10.2. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Creative ICT zich verder inspannen om op verzoek van Opdrachtgever de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Creative ICT is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.

10.3. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Creative ICT heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Creative ICT kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Creative ICT kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

 1. Wijzigingen aan de Diensten

11.1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

11.2. Indien Creative ICT meer werk moet verrichten dan Creative ICT had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Creative ICT gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Creative ICT tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

 1. Prijzen en betaling

12.1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

12.2. De factuur dient per maand voldaan te worden. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden te voldoen.

12.3. Creative ICT zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.

12.4. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

12.5. Indien Opdrachtgever een nieuw project start en niet binnen 14 dagen (of andere overeengekomen betaaltermijn) de aanbetalingsfactuur betaald, zal de klant eenmalig een herinnering ontvangen. Indien de betaling niet binnen één week wordt gedaan, zal het project on-hold worden gezet, totdat het bedrag binnen is. Daarnaast zullen er aanvullende kosten in rekening worden gebracht voor het opnieuw opstarten en inplannen van het project.

12.6. Indien Opdrachtgever tijdens een lopend project of lopend abonnement niet binnen 14 dagen (of andere overeengekomen betaaltermijn) facturen betaald, zullen er 2 herinneringen worden gestuurd. Hierna volgt een aanmaning. Indien de betaling wederom niet tijdig wordt gedaan, zal er nog één bericht volgen waarin de Opdrachtgever wordt gewaarschuwd voor een incasso-traject. Indien de Opdrachtgever nog niet betaalt, zal het project on-hold worden gezet, totdat het bedrag binnen is. Daarnaast zullen er aanvullende kosten in rekening worden gebracht voor het opnieuw opstarten en inplannen van het project.

12.6. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Creative ICT te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Creative ICT de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Creative ICT blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

12.7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

12.8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

12.9. Eens per kalenderjaar is Creative ICT gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen. Creative ICT zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging van meer dan 10% per maand het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

12.10. Alle prijzen die door Creative ICT worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

12.11. Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Creative ICT. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.

12.12. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Creative ICT volledig bewijs op.

 1. Geheimhouding

13.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

13.2. Creative ICT mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

13.3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 1. Aansprakelijkheid

14.1. Creative ICT is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

14.2. Iedere aansprakelijkheid van Creative ICT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

14.3. In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is Creative ICT slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag.

14.4. De aansprakelijkheid van Creative ICT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Creative ICT direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Creative ICT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Creative ICT in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Creative ICT.

14.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Creative ICT door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Creative ICT kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 1. Duur en opzegging

15.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

15.2. Opdrachtgever kan een Dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom van 50% van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de overeenkomst.

15.3. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Creative ICT de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de desbetreffende periode. Partijen kunnen een overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

15.4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Creative ICT gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Creative ICT is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

 1. Wijzigingen in overeenkomst

16.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

16.2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Creative ICT echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

16.3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Creative ICT overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Creative ICT zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Creative ICT bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

16.4. Creative ICT mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

16.5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.

16.6. Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

 1. Slotbepalingen

17.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Creative ICT gevestigd is.

17.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

17.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

17.4. De door Creative ICT ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

17.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Creative ICT steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Download hier de algemene voorwaarden als pdf

Download hier de algemene voorwaarden voor Video/Film als pdf